Begroting 2016

‘Om iets te krijgen wat je nog nooit had, moet je iets doen wat je nog nooit deed.’

Voor ons ligt de 2e begroting van dit college. En het zal u vast niet verbazen: de VVD fractie wordt hier blij van. Een gedegen en helder financieel beleid, hetgeen zelfs resulteert in lagere lasten voor onze inwoners. Dit college heeft daadkracht getoond om de financiën op orde te krijgen. Waar wij eerder veel twijfels hadden over het ‘in control’ zijn, zien we nu een duidelijker en veel beter beeld.

‘Om iets te krijgen wat je nog nooit had, moet je iets doen wat je nog nooit deed.’

Een structureel sluitende begroting, incl. de financiële afspraken uit het coalitieakkoord. De OZB opbrengst gaat omlaag, alsmede de bijdragen voor riolering en afval.  Met andere woorden, de hand van dit college wordt duidelijk zichtbaar. We zijn wat de VVD Zuidplas betreft zeker op de goede weg!

Uiteraard blijft, ondanks deze goede berichten, voorzichtigheid geboden. Er blijft sprake van een stevige schuldenlast, waar we toch iets mee moeten de komende jaren. Ook duidt het college in haar raadsvoorstel terecht op risico’s binnen het sociaal domein, de grexen, de verbonden partijen en de alsmaar onzekere algemene uitkering.

Dit in zijn algemeenheid. Graag benoem ik namens mijn fractie enkele onderwerpen die wat ons betreft in 2016 de aandacht zouden moeten krijgen.

Schuldenlast

Bij een gedegen begroting hoort ook een beperking van de schuldenlast. Zuidplas heeft, ik zei het al, een fikse schuldenlast. Binnen deze begroting levert dit, mede door de huidige rente, weinig problemen op. Maar rente kan gaan stijgen, wat dan ook een stijging van de rentelasten zal betekenen. 

Samen met de D66 dient de VVD daarom een motie in, waarin wij het college vragen een strategie te ontwikkelen om de schuldpositie te verbeteren. Hiermee beperken we een mogelijk hogere rentelast in de komende jaren.

OZB voor ondernemers

De VVD is er voor ondernemers en ook zij betalen (als gebruiker van een huurpand) OZB. Wij lazen over gemeenten die besloten hebben het gebruikersdeel van deze OZB af te schaffen. Goed voor ons ondernemersklimaat. Ook goed tegen de leegstand van kantoor- en winkelpanden in onze gemeente.

We willen daarom het college vragen om in 2016 een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het gebruikersdeel van de OZB af te schaffen. Dit kan uiteraard op 2 manieren:

- het gebruikersdeel voor rekening brengen van de eigenaar. Dit verlaagt de leegstand en heeft wellicht effect hebben op de huurprijs..

- het gebruikersdeel in zijn geheel afschaffen, waarvoor dan wel ruimte in de begroting gevonden moet worden uiteraard.

Graag een reactie van het college op dit mogelijke onderzoek.

 

SROI en innovatiefonds

In het coalitieakkoord is afgesproken  dat er een gemeentelijk fonds voor Participatie, Zorg en  duurzaamheid zou komen. Het collegeprogramma spreekt over een onderzoek naar een mogelijk fonds. Een koppeling met het innovatiefonds zou wat ons betreft een prima optie zijn.

Samen met D66, SP en CDA dienen wij een motie in waarin we het college onder meer verzoeken het SROI beleid nu feitelijk en op korte termijn  te gaan uitwerken.

Verder verzoeken wij het college op om, vooruitlopend op vaststelling van dit beleid, SROI of storting in een fonds in te gaan zetten bij alle inkopen. In 2016 zien wij dit graag terug in de jaarrekening, alsmede in de begroting voor 2017.

Invoering nieuwe omgevingsvergunning.

De fractie van de VVD vind het nogal stil rondom de nieuwe omgevingswet, die in 2018 van start gaat. Op 7 juli jl is bij de behandeling van de perspectievennota een breed gedragen motie aangenomen, waarin werd opgeroepen om in kaart te brengen hoe wij daar innovatief mee om kunnen gaan.

Andere gemeenten zitten hierbij niet stil.  Zo heeft de gemeente Gemert-Bakel een systeem ingevoerd waardoor bestemmingsplanwijzigingen altijd in een half jaar zijn doorgevoerd.  Transparant voor de aanvragers en kostenbesparend voor de gemeente.

In verschillende gemeenten is al wel een plan van aanpak aan de Raad gepresenteerd. Een terugkerend onderdeel hierbij is het verminderen van regels.

Graag  roept de VVD het college op met een plan of heldere en concrete informatienota te komen en dit te presenteren in een commissievergadering.

Graag een reactie van de wethouder. En wanneer kunnen we dit dan verwachten?