Formatie nieuwe coalitie afgerond

Gemeente Zuidplas heeft een nieuw college van B&W. Er is een coalitieakkoord gesloten tussen CU/SGP, VVD, CDA en D66. De VVD-fractie is tevreden met het resultaat. Fractievoorzitter Annika van Gerwen laat weten: “Er is veel uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord terecht gekomen. Hiermee gaan wij met veel energie aan de slag.”

De VVD-fractie spreekt wel haar zorg uit over de financiële positie van de gemeente. “De OZB hebben we in het akkoord weten te maximeren op maximaal de inflatiecorrectie. Huishoudens en bedrijven dienen ook de uitgaven aan te passen als de inkomsten onvoldoende zijn. Die houding mag een (lokale) overheid ook meer gaan aannemen.” Aldus Leendert Karreman, financieel woordvoerder van de fractie. 

Ferry van Wijnen en Daan de Haas waren namens de VVD vooruitgeschoven om de onderhandelingen te verrichten. Ferry van Wijnen hierover: “Het was een intensief proces. De onderhandelingen verliepen in goede harmonie. Dank aan de formateur Dick Alblas voor het begeleiden van het proces. Ook dank aan de partijen CU/SGP, CDA en D66 voor de constructieve gesprekken en natuurlijk de uitkomst. Voor Zuidplas is het goed dat we snel tot een akkoord zijn gekomen. Er is werk aan de winkel!”

Daan de Haas zal namens de VVD worden voorgedragen als wethouder. Hij mag zich gaan bezighouden met o.a. het grondbedrijf, maatschappelijke ondersteuning, landschap & recreatie, dienstverlening en verkeer & vervoer. 

De belangrijkste punten waar de VVD zich voor heeft ingezet:
Meer woningen voor jongeren en middeninkomens

 • Een passend en betaalbaar woonaanbod voor alle doelgroepen binnen Zuidplas.
 • Verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt.
 • Versnellen van nieuw woningaanbod, bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibele woonconcepten.  

Juiste zorg op de juiste plaats
Omdat we met name problemen zien rondom jeugd ligt de focus in het coalitieakkoord ook op deze groep.

 • Sterker inzetten op vroegsignalering om zo armoede, problematische schulden en andere maatschappelijke problemen, die bijvoorbeeld jeugdhulp noodzakelijk maken, tegen te gaan.
 • Betere aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp op scholen

Verkeer: Bereikbaar, veilig en doorstroming

 • Vergroten van de verkeersveiligheid door te (blijven) investeren in inrichting, voorlichting en handhaving
 • We geven verkeersafwikkeling een prominente plek, ook bij ruimtelijke ontwikkeling. 
 • We zetten in op het verminderen van piekbelasting van onze lokale en regionale infrastructuur. 
 • We onderzoeken de mogelijkheden van slimme combinaties doormiddel van bijvoorbeeld hubs

Meer ruimte voor ondernemen

 • Ruimte geven aan ondernemers
 • Samenwerking tussen ondernemers stimuleren 
 • Winkelaanbod moet kunnen meegroeien met de ontwikkeling van de dorpen, nieuwe winkelgebieden zijn hierin mogelijk.

Effectieve dienstverlening en communicatie richting inwoners en ondernemers

 • Duidelijker maken van verwachtingen en zorgen voor meer eenduidigheid in participatietrajecten, ook wanneer dit is uitbesteed.
 • Streven naar goede dienstverlening afgestemd op de behoefte van inwoners en ondernemers.

Veiligheid

 • Het bevorderen van subjectieve en objectieve veiligheid in Zuidplas.
 • Vergroten van het bewustzijn over cyberveiligheid onder verschillende doelgroepen
 • Meer aandacht voor de bestuurlijke aanpak ondermijning, zo mogelijk gebiedsgericht.

Financiën op orde

 • We dwingen onszelf om bij tegenvallers het bestaande beleid kritisch tegen het licht te houden
 • De OZB stijgt enkel als het nodig is met maximaal de inflatie. 
 • We geven een hoge prioriteit aan de lobby die we, samen met de VNG, doen richting de Rijksoverheid om ook onze gemeente voldoende middelen te geven.

Duurzaamheid

Er is veel over duurzaamheid gesproken. De VVD-fractie had graag gezien dat windmolens volledig uitgesloten waren, zoals in het vorige coalitieakkoord. De VVD vindt het verstandig dat de focus komt op isolatie, zonne-energie op dak en zonne-energie op land. Ook innovatieve en alternatieve energiebronnen houden we in de gaten.

Bij de warmtetransitie wordt ingezet op logische momenten van verduurzaming waarbij rekening wordt gehouden met de desinvesteringen. Kortom, iemand die investeert in een hybride warmtepomp zal niet zomaar door de gemeente van het gas worden afgesloten.