VVD inbreng bij perspectievennota

Voorzitter,

voor u staat een voorzitter van een tevreden fractie. We bespreken vandaag de 2e Perspectievennota in deze raadsperiode en we kunnen niet anders dan stellen dat het de goede kant op gaat.

Zelfs na verwerking van de meicirculaire, die voor het lopend jaar nogal negatief uitvalt, staan we er in meerjarenperspectief financieel goed voor. Dit komt deels door de incidentele overschotten van het afgelopen jaar, maar ook deels doordat dit college zo verstandig was geld te reserveren voor mogelijke tegenvallers.

Verstandig en gedegen financieel beleid. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de VVD, ook in Zuidplas.

In de voorbereidingen van algemene beschouwingen kijken we altijd even terug naar het coalitieprogramma en daarnaast uiteraard eigen verkiezingsprogramma. Met hierin centrale thema’s als ‘Veilige Verzorgde Dorpen’. En ‘Regel 1 : minder regels’. Ik kom hier later in mijn betoog, uiteraard, nog op terug.

Centrale vraag in deze beschouwing wat ons betreft: wat is er al bereikt en wat verwachten we nog van het college in deze raadsperiode?

De OZB is niet verhoogd. De zondagsopening is gerealiseerd. De kwaliteit van de buitenruimte krijgt de benodigde impuls. Er is een oplossing voor het Racketcenter aanstaande, de parkeerplaats voor Neleman wordt vanavond mogelijk gemaakt. Net als de Brinkhorst in Moordrecht en de opknapbeurt voor de Dorpstraat in Zevenhuizen.

Verder is er eindelijk duidelijkheid voor de ondernemers op de Kleine Vink. De woningbouw in de Jonge Veenen, Zevenhuizen Zuid en Koningskwartier verloopt prima. Ook de betaalbare woningen aan de BK weg en de Schoolstraat in Zevenhuizen worden gerealiseerd.

Maar uiteraard zijn er ook bedreigingen. Onzekerheden rondom de decentralisaties en (financiële) onduidelijkheden rondom de Brede School in Moerkapelle zijn er gewoon. Hoe pakt het nieuwe subsidiebeleid uit? En ook de ondoorzichtige financieringsmethodiek vanuit het Rijk blijft elk jaar wat ongewis.

Gelukkig speelt dit college hier goed op in door goed risicomanagement en het reserveren van middelen. Niet voor niets hebben wij in het coalitie akkoord vastgelegd dat er een overschot op de begroting zal ontstaan van 250 tot in 2018 500K. Om de reserves aan te vullen er hiermee voor te zorgen dat we ook op langere termijn in staat zijn om tegenvallers op te vangen. Een financieel duurzame gemeente zeg maar.

Vanaf dit jaar zijn de gedecentraliseerde taken overgedragen aan de gemeente. Het college heeft dit met grote voortvarendheid opgepakt. Zoals vaker in dit huis besproken gaat nog niet alles goed, maar stapje voor stapje gaan we vooruit. Morgen zullen we hier verder over bij gepraat worden. Belangrijkste uitgangspunt is dat geen enkele inwoner van Zuidplas buiten de boot valt. En voor zover ons bekend, is dit nog niet gebeurd.

Wat wel zorgen baart is de ambtelijke capaciteit voor de decentralisaties. In de beantwoording op onze vragen geeft u aan dat de reorganisatie is ingezet zonder rekening te houden met de benodigde inzet voor deze decentralisaties. Reden: er was nog onvoldoende inzicht op.

Nu dit inzicht er wel voor een flink deel is, is de vraag: wat gaan we nu doen? De heer Slobbe heeft zojuist bij de Voorjaarsnota reeds een toezegging gevraagd en gekregen. Wij ondersteunen dit verzoek en wachten de reactie van het college af.

Maar uiteraard (en gelukkig ook!) zijn er ook nog andere uitdagingen voor dit college.

Zo vragen wij ons af wanneer we de verruiming van de openingstijden voor de horeca kunnen verwachten. Graag een reactie van het college.

Er is een start gemaakt met het nieuwe subsidiebeleid, en dat is goed. De eerste bijeenkomsten zijn geweest en de vragenlijsten voor inwoners zijn uitgezet.

Alleen heeft de wijze waarop dit proces is gestart ons wel verbaasd en baart ons ook best grote zorgen. Ergens heeft de portefeuillehouder iets gezegd over het budget voor subsidies, hetgeen door sommige instellingen meteen vertaald is in: de budgetten blijven gelijk! Dat is wat de VVD fractie betreft nog maar de vraag. Het gaat ons om het bereiken van de doelen. En als blijkt dat dit met minder geld kan, doen we dat. Nog los van evt. financiële keuzes die nog gemaakt moeten worden.

En hier raken we ook de kern van onze zorgen: bij de aanvang van het proces zijn de kaders en spelregels niet helder en duidelijk mee gegeven. Ook bij de nu uitstaande enquete wordt dit niet helder voor onze inwoners. In dit soort processen is verwachtingsmanagement essentieel. Net als op enkele andere onderwerpen. Ik roep het college nadrukkelijk op hier aandacht voor te hebben.

Een ander belangrijk punt waar wij deze raadsperiode op wachten is de kerntakendiscussie. Deze is wat ons betreft nodig om de gemeente toekomstbestendig te maken en te houden. Dhr van Tilborg ging hier bij de Voorjaarsnota ook al even op in. Onze vraag aan het college: wanneer kunnen we deze kerntakendiscussie verwachten??


Regel 1: minder regels.

In de Tweede Kamer is vorige week de nieuwe omgevingswet aangenomen, welke ingaat op 1 januari 2018. De 1e kamer zal zich er ook over moeten buigen, maar hierbij worden geen problemen verwacht. Van 26 wetten gaan we terug naar 1. Prima ontwikkeling. Hiermee kunnen we duurzaam bouwen, bijvoorbeeld door daken geschikt te maken voor zonnecellen. Er is een betere afstemming van milieuhinder en milieuoverlast mogelijk en er wordt meer maatwerk mogelijk. Dit vraagt wel wijzigingen van beleid en dus ook van de ambtelijke organisatie.

Om deze reden dient onze fractie een motie in, met de volgende oproep aan het college:

roept het college op

• Te inventariseren wat er moet gebeuren om deze wet op een goede manier in de organisatie te implementeren;

in kaart te brengen welke kansen de gemeente ziet om innovatief met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen om te gaan, mogelijk gemaakt door de nieuwe omgevingswet.


Daarnaast valt het onze fractie op dat er veel ingewikkelde procedures doorlopen moeten worden rondom zgn. postzegel bestemmingsplannetjes. Lange, ingewikkelde procedures voor kleine plannen die nauwelijks gevolgen hebben voor de omgeving. Er staan er ook vanavond weer enkele op de agenda. Het lijkt ons daarom goed wanneer dit college voor de Ruimtelijke Ordening een zgn. kruimelgevallenbeleid zou kunnen opstellen.

Met als centrale vraag: hoe kunnen we bewoners en ondernemers bedienen door zo min mogelijk bestuurlijke drukte bij dit soort kleine plannen. Graag een reactie van het college op dit punt.


Veilige, verzorgde dorpen

De cijfers geven aan dat het goed gesteld is met de veiligheid in onze gemeente. Het afgelopen jaar heeft het college haar beleid op cameratoezicht aangepast om dit instrument breder en meer flexibel in te zetten. Uiteraard juicht de VVD fractie dit toe.

Over verzorgde dorpen heeft de VVD fractie nog wel een onderwerp waar zij aandacht voor vraagt: de onkruidbestrijding.

Na de breed gedragen motie over het verbod op Round Up als middel voor de onkruidbestrijding is men over gegaan op het zgn borstelen van de bestrating. Gevolg is een beschadiging van het tegelwerk en vervuiling van geparkeerde auto’s. Ook is de huidige methode duidelijk minder effectief, waardoor de frequentie van behandelen (onnodig) omhoog moet.

Om deze reden vraag ik het college, naast de huidige methode, een breder onderzoek te doen naar alternatieve methodes welke effectiever en efficiënter zijn dan de huidige borstelmethode. Kan u ons een dergelijk onderzoek toezeggen en ons hiervan op de hoogte houden?!

Tot zover de bijdrage in eerste termijn. Dank u voorzitter.