Capaciteit ondergrondse containers winkelcentrum Reigerhof te Nieuwerkerk

Op 15 mei jl. heeft onze fractie eerder vragen gesteld n.a.v. de toen gewijzigde inzameling van oud papier. Oud Papier werd tot dan toe ingezameld middels zeecontainers waarvoor ondergrondse papiercontainers in de plaats zijn gekomen.

Aanleiding voor onze vragen in mei 2019 waren klachten van inwoners over onder andere de capaciteit en het moment van lediging.

In de beantwoording gaf het college o.a. het volgende aan:

“De acties die inmiddels ondernomen zijn: de ledigingsfrequentie van de nieuwe ondergrondse containers is opgevoerd, op social media en op ingekomen meldingen is uitleg gegeven over de situatie en met onze eigen buitendienst is afgesproken bijplaatsingen te verwijderen. Afhankelijk van het effect worden verdere stappen genomen.”

“De twee zeecontainers hadden elk een capaciteit van 40m3. Totaal 80m3. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de zeecontainers nooit helemaal vol zaten. De vulling is door handmatig vullen niet optimaal en de tweede container was soms niet eens nodig. Navraag bij Cyclus leert dat er gemiddeld gesproken kan worden over 40m3 vulling. De twee nieuwe ondergrondse containers hebben een capaciteit van 5m3 per stuk, maar met de huidige ledigingsfrequentie van 4 maal per week is het totaal 40m3. In die zin is de capaciteit van deze aanvullende service op de reguliere huis-aan-huis-inzameling gelijk gebleven.”

“Als er geen zichtbare verbetering optreedt zal gezocht worden naar het vergroten van de capaciteit, mogelijk door het (tijdelijk) plaatsen van (zee)containers. Dit na overleg met winkeliers.”

Toch zien en horen we regelmatig ergernis van papieroverlast rondom de containers. Afgelopen weekend was het toppunt (zie foto) en voor ons reden om dit nogmaals aan de orde te stellen en te vragen naar de opvolging en ervaringen van de ingezette acties uit de beantwoording van 3 juni 2019.

De VVD Zuidplas is van mening dat de capaciteit van de papiercontainers voldoende moet zijn om het papierafval aan te kunnen. Mensen willen het papierafval kwijt en daar moet voldoende capaciteit voor zijn. Tegelijkertijd is er nooit een excuus om papier naast een container te plaatsen.

De leefomgeving van onze dorpen dient schoon, heel en veilig te zijn!

VRAGEN: 

1.      In hoeverre is de ledigingsfrequentie sinds het plaatsen van de papiercontainers verhoogd?

2.      Hoe vaak staat er papier naast de containers vanwege een volle container?

3.      Wat zijn de acties als er papier naast de containers staat terwijl deze niet vol waren?

4.      Wordt er gehandhaafd op het plaatsen van papierafval naast de containers?

a.      Zo ja, hoe?

b.      Zo nee, waarom niet?

5.      Is het college van mening dat er zichtbare verbetering heeft plaatsgevonden sinds de vragen van de VVD-fractie d.d. 15 mei 2019?

6.      Is hierover sindsdien overleg geweest met de winkeliers?

a.      Zo ja, wat was de uitkomst?

b.      Zo nee, waarom niet?

7.      Is het college van mening dat de capaciteit voldoende is? Graag een toelichting hierop.

8.      Is capaciteit alleen uit te breiden door extra containers of zijn er ook grotere containers beschikbaar? Welke kosten zijn hieraan verbonden?

9.      Welke stappen gaat het college nemen om de ergernissen van volle papiercontainers en zwervend papierafval weg te nemen?