De VVD Zuidplas en de CU/SGP stellen vragen over de effecten van COVID-19 op kwetsbare groepen

De afgelopen tijd is steeds meer duidelijk geworden dat de coronacrisis kwetsbare groepen in de samenleving hard raakt. Denk hierbij aan mensen met een (verstandelijke) beperking, psychische kwetsbaarheid, alleenstaande ouderen, maar ook mantelzorgers en jongeren. Deze kwetsbare groepen lopen extra risico’s voor zowel de korte als de langere termijn. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college

Vragen

Welke signalen hebben het college bereikt over de effecten van corona op kwetsbare groepen in Zuidplas? Is bekend hoeveel kwetsbare personen er binnen onze gemeente zijn? En hoe is de samenwerking bij signalen binnen de regio?

Is inzichtelijk waar dit zich het meeste voordoet? Is er bijvoorbeeld een concrete verdeling per kwetsbare groep en/of dorp te geven?


Als dit inzicht er niet is, bent u bereid dit met spoed in overleg met de partners binnen het sociale domeinte gaan organiseren?


Zijn hier ook al (preventieve)maatregelen bij genomen,en zo ja welke?


Is er voldoende capaciteit, inzicht en monitoring over de gang van zaken en eventuele hogere risico’s voor deze groepen en personen?


Heeft het college, naar aanleiding van het stijgend aantal besmettingen, aanvullende plannen van aanpak voord eze groepen?


Bent u van plan lokaal nog andere aanvullende maatregelen te nemen en zo ja, welke dan? Zo nee, waarom niet?


Hoe staat het met de communicatie aan en bereik van de verschillende doelgroepen? Zijn hier verbetermaatregelen nodig? Zo ja, hoe? En hoe verhoudt zich dat tot de aantallen in Zuidplas?


Wat kunnen we in deze tijden over dit onderwerp organiseren om de effecten op langere termijn zo veel als mogelijk te voorkomen?


Toelichting

De fracties van de VVD en ChristenUnie/SGP willen graag meer inzicht in de huidige situatie en genomen maatregelen in Zuidplas en nagaan welke (verdere)mogelijkheden er zijn om de effecten op kwetsbare groepen zo veel als mogelijk te beperken.