Jaaroverzicht 2017; terugblik van de fractievoorzitter

De kerstspullen zijn weer opgeborgen en de vuurpijlen verschoten. Januari wordt wel eens als de saaiste maand van het jaar gezien, maar ik zie dat altijd anders. Een nieuw jaar ligt voor ons. Met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, hopelijk nieuwe vriendschappen en een prachtig verkiezingsresultaat op 21 maart a.s. Het is ook altijd een maand om even terug te kijken. Wat is er allemaal gebeurd in 2017. Wat hebben we bereikt, en wat (helaas) niet?!

In januari bezochten we onze provinciale staten fractie. Doel van het bezoek was onder meer om te bezien waar er ruimte lag om toch detailhandel mogelijk te maken buiten de bestaande winkelgebieden. We proefden hier wel ruimte, zeker door de behoorlijke groei van Zevenhuizen. De VVD laat het er niet bij zitten. In zowel Zevenhuizen als Nieuwerkerk moet het mogelijk worden een discount-supermarkt te realiseren.

In de raad van 21 februari sprak de raad over aanpassing van de APV, met als doel een speelautomatenhal in Zuidplas mogeljk te maken. De eigenaar van de Pleisterplaats in Moordrecht had namelijk een prachtig plan. Echt ondernemen in Zuidplas. Om Zuidplas verder op de kaart te zetten. Om flink wat mensen aan een baan te helpen. Om het hele gebied rond afrit Moordrecht weer wat meer gezicht te geven. Helaas haalde dit voorstel het niet. Zeer zeker een gemiste kans, maar ook wij respecteren de democratie. Er was gewoon net te weinig steun voor.

Op 13 maart deed VVD mee aan NL doet. We hebben een ongekende ravage aangericht bij de stichting Camino. We hielpen namelijk bij de sloop van hun nieuwe inloophuis in Nieuwerkerk. Een prachtig initiatief om onze inwoners, die op welke manier dan ook te maken krijgen met de vreselijke ziekte kanker, te ondersteunen. Kijk eens op hun site www.centrumcamino.nl , zij kunnen alle steun gebruiken.

Woensdag 26 april overleed ons oudste lid Joop Gallé. Oud raadslid, fractievoorzitter, jarenlang voorzitter van het jumelagecomité en tot op het laatste een zeer betrokken lid van onze afdeling. Kwam steevast op de ALV’s en stak hier zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij was (naar schatting) 70 jaar lid en overleed op de respectabele leeftijd van 88 jaar. ‘Het is mooi geweest’, zou hij gezegd hebben. We gaan hem zeker missen.

Een hogere opkomst is in het belang van de democratische legitimiteit van het lokale bestuur. In mei nam onze fractieadviseur Leendert Karreman daarom het voortouw voor een motie ‘opkomstbevorderende maatregelen’. Doel: de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 verhogen. Meer stembureau’s, een stemwijzer, een promotiecampagne, etc. De motie werd unaniem aangenomen, het college kon er lekker mee aan de slag. Een mooi succes!

In juni liet de VVD met 2 financieel getinte moties weer eens zien de partij te zijn van de financiele stabiliteit. Het was mooi om te zien dat er raadsbrede steun was om de veerdienst bij Moordrecht financieel te ondersteunen. Maar uiteraard niet met een blanco cheque. Onze motie hiertoe keeg voldoende steun. Daarnaast maakten we ons hard om pro-actief op zoek te gaan naar dekking voor het financiele gat dat zal ontstaan na afschaffing van de precariobelasting.

Tijdens de lange raadsvergadering van 4 juli was er ook tijd ingeruimd voor het initiatiefvoorstel van Nick Rockx. Hij wil met zijn initiatief op zoek naar oplossingen voor de parkeerproblematiek in de Bomenwijk, rondom de sportparken. Er bleek op dat moment nog wat meer huiswerk te doen, maar er was veel waardering voor het initiatief. Eigenlijk komt dit in de raad van Zuidplas veel te weinig voor!

Op 20 juli overleed plotseling een andere VVD prominent in Zuidplas. John van Eijk, op de te vroege leeftijd van 69 jaar. Hij heeft zich vele jaren voor de VVD ingezet als raadslid en bestuurslid in Zevenhuizen en later Zuidplas. Daarnaast was hij ook op vele vlakken maatschappelijk betrokken bij de samenleving. Wij gaan zijn humor en betrokkenheid enorm missen.   

Op 29 augustus besloot de raad tot een wijziging van de APV, waardoor horeca-gelegenheden langer open kunnen blijven. Het was een van de punten die de VVD bij de coalitieonderhandelingen van 2014 had ingebracht. Het college besloot tot een proef, die na evaluatie zeer succevol bleek. Vooral de overlast van de huiswaarts kerende jeugd nam af. Nu is het dus definitief. Liberaler openingstijden, waardoor de horeca-ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen. Mooi!

September en oktober stonden vooral in het teken van de voorbereidingen van één van de belangrijkste discussies van deze collegeperiode. In verschillende bijeenkomsten, zowel intern als extern, zonder en met inwoners en bedrijven, werd in gezamenlijkheid gewerkt aan een BID aan de provincie. Met dit BID wil Zuidplas pro-actief aan de slag met de woningbouwopgave in Zuidplas. Maar dan wel met onze randvoorwaarden. Dorps en landelijk wonen in Zuidplas, met behoud van recreatie en mobilieit!

In november hebben we de buurtpreventiegroepen in Zuidplas een hart onder de riem gestoken. In alle dorpen lopen we regelmatig mee met de preventierondes, waarbij we horen en zien dat er nog behoefte is aan middelen. In januari was het ons eindelijk al gelukt om de whatsapp borden te laten plaatsen in alle dorpen. Nu werd onze motie aangenomen waarbij het college is opgeroepen de wensen van de buurtpreventiegroepen te inventariseren en hier voor zover mogelijk aan tegemoet te komen. Deze groepen verdienen deze aandacht. Zij dragen voor een belangrijk deel bij aan het gevoel van veiligheid in onze dorpen. Hulde!

In de laatste twee raadsvergaderingen van 2017 voerde Annika van Gerwen namens de VVD de uitdagende debatten over de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Deze debatten resulteerden in het belangrijkste besluit van 2017: Zuidplas heeft bij de provincie een BID ingediend. Naast het eerdere besluit 3.000 woningen in en om de bestaande dorpen te bouwen, stelt Zuidplas voor dit aan te vullen met (maximaal) 4.000 woningen in een evt 5e dorp in de Zuidplaspolder. Hier zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn, maar dit besluit staat!      

De laatste maanden van 2017 stonden ook in het teken van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Onder het motto ‘Vol Vertrouwen Door’ gaan wij voor het maximale resultaat. Hoofddoel is om de grootste partij van Zuidplas te blijven, het liefst met die 8e zetel erbij. We zijn in Zuidplas op de goede weg, maar het werk is zeker nog niet af!

Tot slot wens ik iedereen een gezond, liberaal en succesvol 2018 toe. Ik hoop u te treffen op weg naar de verkiezingen van 21 maart 2018. Vergeet die dag in elk geval niet te stemmen!   

Ferry van Wijnen
Fractievoorzitter VVD Zuidplas
06-38754789