Vragen VVD Zuidplas - Informatienota B794 (Resultaat Woon Behoefte Onderzoek)

In aanloop naar de processtart voor de nieuwe woonvisie is een Woon Behoefte Onderzoek (WBO) uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zuidplas. De fractie van de VVD Zuidplas heeft kennis genomen van de genoemde informatienota en het hierbij gevoegde rapport.

De fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Is er een opdracht aan Questan gegeven en zo ja, hoe is de opdracht geformuleerd?

2. Zijn er uitgangspunten en randvoorwaarden met deze opdracht meegegeven en zo ja, welke?

3. Is de vastgestelde structuurvisie 2013 in de opdracht benoemd en zo ja, met welke status? (vaststaand gegeven, mogelijke ontwikkeling, anders?)

4. Is de bouwopgave van het rijk / de provincie in de opdracht benoemd?

5. Komen alle in de opdracht vermelde uitgangspunten en randvoorwaarden terug in het geleverde rapport?

6. Wanneer heeft het college kennis genomen van dit rapport? Is het in het college besproken en wat is nu de status? (kennis van genomen, mee ingestemd, vastgesteld, anders?)

7. Is er een specifieke reden waarom dit rapport pas na het debat van 19 december jl. verzonden is?

8. Is dit rapport op de een of andere manier gelinkt aan het BID? 

9. Waarom zijn grote delen van het rapport gebaseerd op verouderde informatie (jan 2015) en wat heeft dit voor invloed op de conclusie en aanbevelingen?

10. Hoe kan een infonota naar buiten komen waarin staat dat er 2000 koopwoningen over zijn, terwijl dat helemaal niet overeen komt met het rapport?

11. De stelling onder het kopje ‘vervolg’ suggereert dat de uitkomsten van het rapport als uitgangspunt voor de woonvisie zullen worden gebruikt. Klopt dit?! 

Zo ja, waarom ontbreekt er dan een duiding van de verschillen met de structuurvisie en het recente BID?

Zo nee, waarom wordt deze suggestie dan wel gewekt? Wijze van beantwoording: Schriftelijk binnen de daartoe gestelde termijn.