VVD ondersteunt buurtpreventiegroepen

De laatste week van oktober heeft de VVD meegelopen tijdens de buurtpreventierondes in Nieuwerkerk en Moerkapelle. Wij vinden de buurtpreventiegroepen een goed burgerinitiatief waarmee de veiligheid door middel van preventie wordt verbeterd. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Het is goed om te zien hoe groot het enthousiasme is van de vrijwilligers. Tijdens de preventierondes waar de VVD heeft meegelopen zijn we ook actief in gesprek gegaan over de veiligheid in de wijk en het functioneren van de preventieteams. Per buurtpreventieteam is er verschillende behoefte aan middelen. Als VVD willen wij, voor zover redelijk, de buurtpreventieteams zo goed mogelijk faciliteren, zodat zij hun positieve bijdrage aan de wijk kunnen blijven leveren.

Daarom hebben wij tijdens de begrotingsbehandeling 2018 in de raadsvergadering d.d. 07-11-2017 een motie ingediend waarin het college opgeroepen wordt om:

  • te inventariseren welke wensen buurtpreventiegroepen hebben ten aanzien van het materieel en hierin, voor zover redelijk geacht door het college, te voorzien. Te denken valt aan o.a. rugzakken, hesjes en zaklampen;
  • in gesprek te gaan met de bij de gemeente bekende beheerders van de buurtapp over het verbeteren van de wederzijdse informatie-uitwisseling.

Met een toezegging van het college, om met buurtpreventiegroepen in contact te treden en te inventariseren welke wensen er zijn en in hoeverre deze wensen bijdragen aan een beter functioneren van de buurtpreventiegroepen en samenwerking met de gemeente, hebben wij de motie niet in stemming gebracht. De toezegging biedt voldoende vertrouwen in een goede afhandeling, waarmee ons doel is behaald.

We zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en lopen graag nog eens mee met een preventieronde!