VVD Teleurgesteld over weglopen PvdA/GL

De fractie van de VVD Zuidplas is erg teleurgesteld over de weigering van de PvdA/Groenlinks fractie om vanaf heden nog langer deel te nemen aan de gesprekken over de verdere inrichting van de Zuidplaspolder.

Vanwege de forse toekomstige woningbehoefte, met name in de randstad, wordt er vanuit rijk en provincie druk gelegd op de realisatie van grote woningbouwprojecten. Dat geldt ook voor het gebied van de Zuidplaspolder, dat hier in het vorig decennium al voor werd aangewezen.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft uitgesproken dat onze gemeente, bij toekomstige ontwikkelingen, zoveel als mogelijk zelf de regie wil houden. Zij acht het daarom verstandig om op korte termijn met een eigen initiatief richting provincie te komen. Tussen raad en college zijn in de maand juni heldere afspraken gemaakt over hoe het voorbereidingstraject naar een nieuwe (aangepaste) planvorming voor dit gebied zou gaan verlopen.

De VVD is dan ook verbaasd dat de twee leden van de PvdA/GL fractie, na de eerste raadsbijeenkomst over dit onderwerp, in een open brief aan de heer Kats een volledig afwijkend proces voorstellen. Gelijktijdig hebben zij besloten niet meer aan het overleg deel te nemen, wanneer de afspraken en het proces niet naar hun inzichten worden gewijzigd.

De VVD vindt het vreemd en jammer dat PvdA/GL daarmee wegloopt voor haar verantwoordelijkheid.

De VVD is blij dat de andere fracties met hun vijfentwintig raadsleden die verantwoordelijkheid wél nemen. Tezamen met het college zal een visie worden opgesteld, welke als uitgangspunt kan dienen voor verdere planontwikkeling. En uiteraard vindt deze planontwikkeling plaats in samenspraak met alle stakeholders: provincie, omliggende gemeenten, inwoners, grondeigenaren, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven enz.