Schriftelijke vragen Polderbad Nieuwerkerk aan den IJssel

Uit de samenleving en via social media hebben berichten over de volgens inwoners beperkte openingstijden van het Polderbad onze fractie bereikt. Meer in het bijzonder is er teleurstelling over de toegang tot het buitenbad, dat pas in juni voor het eerst opengaat na een warme meimaand. Ook de toegangsprijs zorgt voor negatieve reacties, vooral gezien het feit dat voor kinderen vanaf 1 jaar de volle prijs wordt gevraagd. In het licht van de flinke terugbetaling van subsidiegeld (ruim €150.000) over het jaar 2015 zorgt het voor onbegrip bij inwoners van Nieuwerkerk en de andere dorpen van Zuidplas, dat er geen betere invulling van de voorziening plaatsgevonden heeft en plaatsvindt van dat subsidiegeld, in plaats van het terug te storten. De hoogte van het subsidiebedrag is immers zo vastgesteld omdat we deze voorziening dat geld waard vonden en vinden.

 De VVD-fractie ziet de volgende vragen aan het college graag schriftelijk beantwoord:

  1. Is er vanuit het college actie ondernomen richting het Polderbad gezien de recente, maar ook eerdere klachten over het prijzen- en openingstijdenbeleid van het Polderbad, in het bijzonder inzake het buitenbad?
  2. Zo ja, wat is er besproken? Heeft dit geleid tot relevante acties?
  3. Heeft het prijzenbeleid en beleid omtrent openingstijden invloed op de hoogte van de subsidie? Zo ja, in welke mate?
  4. Bestaan er afspraken onder welke omstandigheden het buitenbad van het Polderbad wordt opengesteld?
  5. Heeft er een evaluatie plaatsgevonden over de achtergrond van de terugbetaalde subsidie door het Polderbad over 2015?
  6. Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan?
  7. Zo nee, hoe is gewaarborgd dat het Polderbad structureel aan haar takenpakket voldoet?
  8. Waarom is er subsidie terugbetaald in plaats van een prijsverlaging door te voeren en langere openingstijden te hanteren voor het buitenbad?

Namens de fractie van VVD Zuidplas,

Annika van Gerwen