Begrotingsgat te dichten na wegvallen precariobelasting

Per 1 juli 2017 kunnen gemeenten geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Op die datum treedt namelijk de wet in werking tot afschaffing van de precariobelasting op nutsnetwerken. De Eerste Kamer deed het wetsvoorstel op 21 maart als hamerstuk af. Het besluit tot inwerkingtreding van de wet is op 22 mei 2017 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017, 196).

Er geldt een overgangsregeling voor gemeenten, waaronder Zuidplas, die op 10 februari 2016 in de belastingverordening een tarief hadden van nutsnetwerken. Zij mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen. Binnen de overgangsregeling mag ten hoogste het tarief in rekening worden gebracht dat gold op 10 februari 2016.

De fractie van VVD Zuidplas dient op 4 juli aanstaande, tijdens de raadsvergadering, een motie in waarin we het college oproepen om de mogelijkheden aan te geven om discontinuïteit in de gemeentelijke begroting én in de lasten voor de inwoners te voorkomen.

De VVD-fractie is van mening dat we vroegtijdig een visie moeten hebben over de invulling van het financiële gat in de begroting vanaf 2022. Het gaat om een substantieel bedrag van € 1,8 miljoen. Dit bedrag is voldoende reden om niet te wachten tot het gat in de begroting is geslagen. Wat de VVD betreft mag de afschaffing van precariobelasting niet leiden tot hogere woonlasten voor de inwoners.

Nadat het college de mogelijkheden heeft aangegeven is het aan de raad om daar een besluit over te nemen. U kunt er in ieder geval van op aan dat de VVD dit proces nauwlettend volgt. We willen immers niet voor financiële verrassingen komen te staan, die te voorkomen zijn.