Eerste termijn Omgevingswet

Voorzitter, 

De VVD is een liberale partij. Niet voor niets luidt onze volledige naam ‘Volkspartij voor Vrijheid en Democratie’, met vrijheid als belangrijkste waarde. De invoering van de Omgevingswet omarmen wij dan ook. Die wet heeft namelijk als doel het aantal regels en bepalingen te verminderen en procedures eenvoudiger en sneller te laten verlopen. Dit betekent niet dat we de invoering van deze omvangrijke wet onderschatten. Het is goed dat de gemeente op tijd de koerswijziging inzet van deze grote operatie, die een grote impact heeft. Impact op hoe de gemeente werkt, maar ook op hoe en in hoeverre de gemeente samenwerkt. Met inwoners en ondernemers, met andere gemeenten onderling en in groter verband. 

Dank aan de organisatie voor het heldere stuk, waarin ons als raad een aantal voorkeuren wordt voorgelegd in de koers die hierna wordt uitgezet. Fijn dat de raad zo aan de voorkant wordt meegenomen in het proces. Overigens zouden we dat wat ons betreft kunnen voortzetten door een werkgroep Omgevingswet te starten. Daarin zou ook verdere inhoudelijke kennisoverdracht prima kunnen plaatsvinden. We vragen ons af: zijn we als gemeenteraad al zover dat we de impact van de voorliggende keuzes kunnen overzien, zo abstract als het nu nog is? Volgens ons niet. Maar dat mogen we ook gewoon toegeven, want het is ingewikkeld, en het is nog niet te bevatten welk effect dit allemaal zal hebben. We willen het college oproepen de gemeenteraad actief mee te blijven nemen in deze overgang. Die zal grote invloed hebben op de leefomgeving van alle inwoners van Zuidplas, en op de manier waarop ondernemers zich kunnen ontwikkelen.

De VVD beseft heel goed dat vrijheid zonder verantwoordelijkheid niet kan. Als we inwoners en ondernemers maximale kansen willen geven om initiatief te tonen en mee te denken hoe ze hunleefomgeving in kunnen richten, brengt dat een verantwoordelijkheid met zich mee. Van de gemeente, maar ook verantwoordelijkheden die juist overgaan op de samenleving. Dat kan inhouden dat mensen zelf een initiatief uitwerken en in hoge mate kunnen meedenken met de uitvoering. Maar ook pleiten wij voor een hoge mate van participatie, waarin het algemeen belang altijd leidend moet zijn. Wij liberalen geloven dat mensen bij uitstek iets kunnen betekenen als ze kansen krijgen, in ditgeval de kans om echt invloed te hebben op hoe hun leefomgeving eruit ziet en wat men daarin belangrijk vindt. Daarmee neem je risico’s, maar stimuleer je ook creativiteit. 

Op de terreinen waarover de nota spreekt, gaat onze voorkeur dan ook uit naar faciliterend beleid en een faciliterende rol inparticipatie. Wat betreft regionale samenwerking vinden we het lastiger. Uiteraard zouden we het liefst zoveel mogelijk autonomie hebben om onze eigen koers te bepalen. Maar we weten ook dat we in de regio bepaalde dingen niet voor niets in gemeenschappelijk verband regelen, en dat we niet met de rug naar iedereen toe op een eilandje moeten gaan zitten. De keuze ‘faciliteren’ vinden we op dit terrein wel te ver gaan; voor ons gevoel geven we dan te veel autonomie uit handen. We willen de wethouder oproepen om, in de loop naar deze nieuwe Omgevingswet, de belangen van Zuidplas te behartigen vanuit de gedachte dat we maximale autonomie willen, maar wel samen willen optrekken in de regio wanneer dat nuttig is. Dat moet dan goede afstemming vooraf, zodat we elkaar binnen de regio niet verrassen met het mededelen van genomen besluiten onder het mom van afstemming.