VVD Zuidplas uit zorgen over jeugdzorg budgetten

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdzorg. Aan deze zogenoemde decentralisatie is vanuit het Rijk een forse bezuiniging gekoppeld. Inmiddels wordt de omvang van deze bezuiniging voor de gemeente Zuidplas duidelijk. Deze week werd het college geïnformeerd dat Zuidplas voor 2016 geconfronteerd dreigt te worden met een forse korting op haar jeugdzorg budgetten. Dit gebeurt o.b.v. het "objectieve verdeelmodel". Deze korting wordt geschat op € 1,5 miljoen op een bestaand budget van € 8 miljoen. Een korting van deze omvang zorgt voor een grote uitdaging voor onze gemeente. De fractie van de VVD Zuidplas is bezorgd over deze situatie en heeft vragen gesteld aan het college. In het bijzonder wil de VVD Zuidplas beter inzicht krijgen in de verwachte uitvoeringskosten van de jeugdzorg.

Aanleiding

Afgelopen woensdag ontvingen wij van het college Informatienota B 481 met onderwerp 'Informatie objectief verdeelmodel Jeugd'. Waarvoor denk.

De lobby van de grote gemeenten er toe heeft geleid dat de gemeenten in het Groene Hart relatief harder geraakt worden door de bezuinigingen op de jeugdzorg.

De VVD Zuidplas ziet daarom noodzaak tot ingrijpen. Waar goede zorg voor onze kinderen voorop staat is het van essentieel belang dat dit binnen budgettaire kaders blijft plaatsvinden. De huidige informatienota zit vooral op de opbrengstenkant, maar de VVD Zuidplas is op dit moment vooral geïnteresseerd in de kostenkant. Hoe kan de gemeente gaan bezuinigen als niet op korte termijn bekend is wat de kosten van uitvoering zijn? De VVD Zuidplas heeft in dit kader de volgende vragen:

De VVD Zuidplas heeft uiteraard begrip voor de moeilijke omstandigheden waar binnen de decentralisaties moeten worden uitgevoerd, maar acht het desalniettemin noodzakelijk om nog dit kwartaal inzicht in de kostenkant van de uitvoering van de jeugdzorg.

Vragen

1. Kan er een bandbreedte van de kosten voor 2015 en 2016 gemaakt worden o.b.v. de recent gesloten overeenkomsten voor jeugdzorg en de eerste beelden die de gemeenten heeft van de doelgroep. 

2. Kan het college inzicht geven op welke terreinen volgens het college de bezuinigingsmogelijkheden liggen? 

3. Welke impact zal deze bezuiniging hebben op de bestaande zorg? 

4. Voorziet het college de noodzaak voor 2015 en/of 2016 om vanuit algemene middelen/gemeentelijke reserve tekorten te moeten dekken op de uitvoering van de jeugdzorg.

Wijze van beantwoording

Gezien het spoedeisende karakter en de actualiteit verzoeken wij het college deze vragen a.s. dinsdag (3 februari 2015) mondeling te beantwoording. Dit zou voorafgaand, of aansluitend aan de Informatiebijeenkomst Ondernemingsplan Promen kunnen.