Najaarsnota 2016

Het jaar 2016 is in verschillende opzichten een bijzonder jaar.
Het jaar waarin de decentralisaties naar de gemeenten steeds meer vorm heeft gekregen. 
Het jaar waarin we een besluit hebben genomen over een nieuw gemeentehuis. 
Het jaar waarin er een bestemming is gekomen voor het voormalig gemeentehuis in Zevenhuizen.
Het jaar waarin een andere accountant de financiën heeft gecontroleerd en de jaarrekening heeft opgemaakt. 
Het jaar waarin we verder vervolg hebben gegeven aan het collegeprogramma, met daadwerkelijk lagere lasten voor onze inwoners.


Wat de VVD opvalt aan de najaarsnota zijn verschillende grote plussen en minnen. Veelal gaat het om niet of slechts beperkt beïnvloedbare verschillen, zoals de algemene uitkering, het BUIG budget en het sociaal domein. 


Een aantal onderwerpen uit de Najaarsnota wil de VVD toch graag de revue laten passeren. 

[Knelpunten in wet- en regelgeving]

Het college geeft aan dat zij faciliterend wil optreden bij maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving. Hierbij is vaak noodzakelijk om knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en waar het kan overbodige regels weg te nemen. De VVD is zoals u weet hier een groot voorstander van. De beantwoording van de technische vragen gaf ons nog onvoldoende zicht op de concrete voortgang op dit punt. Graag vernemen we van het college hoe ver we staan en at we de komend jaar nog mogen verwachten op dit punt.

[Accountantskosten]

Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant forse meerkosten in rekening gebracht. De hoogte is nog onbekend, echter toegezegd is dat dit op korte termijn aan de Raad wordt gerapporteerd. Het sociaal domein en het kennisniveau van de organisatie betreffende BBV zijn de twee voornaamste redenen voor deze meerkosten. Inmiddels weten we dat de BBV-kennis binnen de organisatie is (en wordt) aangescherpt. 
Mogen wij er dan ook van uitgaan dat de controle van de jaarrekening 2016 wel binnen het gestelde budget gerealiseerd gaat worden? 

[Algemene uitkering / Sociaal domein]

Onder het motto ‘Samen de trap op, samen de trap af’ krijgt iedere gemeente een uitkering uit het gemeentefonds, de algemene uitkering van het Rijk. We gaan duidelijk de trap weer op, want de uitkering stijgt. De stijging gaat van € 417K extra in 2016 tot € 723K extra in 2020. 

Een gedeelte van de hogere algemene uitkering gaat verloren aan het tekort op het sociaal domein. Het jaarlijkse tekort is ruim € 300K. Eigenlijk zou dit tekort binnen  het sociaal domein zelf opgevangen moeten worden. Ons inziens speelt de transformatie hierin een grote rol.  Moet het doel dus niet zijn om op dit punt te versnellen en een beter resultaat te halen uit de transformatie? 

In de algemene uitkering gaan we zoals gezegd de ‘trap op’. Volgens de trap van zorg moeten we de ‘trap af’, van intensieve, kostbare specialistische zorg (bovenaan de trap) naar het versterken en vergroten van de eigen kracht van inwoners (onderaan de trap). Kan de wethouder aangeven of hierin al een duidelijke beweging zichtbaar is?

Bij de tafelgesprekken is gebleken dat de gemeente meer lokale hulpverleners wil inzetten bij de (preventieve) zorg. Hier is de VVD erg blij mee. We horen graag een keer van de wethouder hoe dit loopt.

Voor Jeugdhulp komt het tekort voornamelijk door dure specialistische zorg en het gedwongen kader. In hoeverre is de ontwikkeling van de Jeugdhulp al trap afwaarts?

[Harmonisatie eigendom zwembaden]

Motie 97 in de najaarsnota betreft de harmonisatie eigendom zwembaden. Uit de schriftelijke beantwoording (A.16.001687) blijkt dat de Raad aan het einde van het jaar wordt geïnformeerd over de voortgang. Kan het college aangeven wanneer de gesprekken met MFC de Zuidplas zijn gestart over de eigendomsoverdracht aan de gemeente en wat exact de stand van zaken is? 

Voorzitter tot zover in de eerste termijn.