VVD Zuidplas houdt koers, ook bij debat over recreatiewoningen

Afgelopen dinsdag hebben we een beladen debat gevoerd in gemeenteraad over de permanente bewoning van recreatiewoningen in Zuidplas. Volle tribunes en emoties. Een verslag. Het onderwerp houdt de gemoederen al jaren bezig. De VVD Zuidplas fractie heeft er altijd naar gestreefd de betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Het gaat dan niet alleen om de permanente bewoners, maar ook om mensen die écht willen recreëren en de eigenaren/beheerders van deze parken. De VVD Zuidplas was altijd helder. Iemand die zich namelijk niet aan de regels houdt (lees hier: illegaal permanent in een recreatiewoning woont), moet hierop aangesproken en desnoods gestraft te worden. Wel is in augustus 2013 het beleid voor schrijnende gevallen gesteund. Er is tenslotte ook altijd oog voor de mensen die anders écht in de problemen komen.

In ons verkiezingsprogramma hebben we deze lijn doorgezet, maar in de coalitieonderhandelingen met de D66, SP en NEZ kwamen dit onderwerp op tafel. Deze partijen zaten/zitten hier nl duidelijk anders in. Als handreiking hebben we hier ingestemd met een onderzoek of het verschuiven van de peildatum (meer mensen er dus langer laten wonen met een persoonlijke gedoogbeschikking) juridisch en financieel verantwoord is.

De uitkomsten van het onderzoek zijn helder: het verschuiven van de peildatum is onhaalbaar en het college neemt deze conclusies over. Maar onze coalitiepartners hebben een beroep op ons gedaan. Zij wilden graag het beleid schrijnende gevallen ruimhartiger toepassen, waardoor alle betrokken inwoners in redelijkheid de mogelijkheid en de tijd krijgen een oplossing te zoeken voor het probleem dat hiermee is ontstaan. Hiertoe is een motie opgesteld, die wij als coalitie gezamenlijk hebben ingediend. De motie is met krappe meerderheid aangenomen.

Voor de VVD Zuidplas fractie moet wel helder zijn en blijven:

  • Dat permanente bewoning van recreatiewoningen binnen redelijke, maar zo kort mogelijke termijn, eindig is (MAXIMALE termijn 5 jaar)
  • Dat beoordeling van de casuïstiek, alsmede de periodieke toetsing, plaatsvindt door een onafhankelijke commissie
  • Dat, als iemand een beroep wil doen op deze hardheidsclausule, hij/zij volledige transparant moet zijn in haar/zijn financiële situatie.
  • Dat uit de periodieke toets voortgang moet blijken, omdat het college anders weer tot handhaving over gaat.

We hopen hiermee, samen met de coalitie, de volgende en finale stap te hebben gezet in dit langslepende dossier. Wat de VVD Zuidplas betreft is het dossier nu dan ook echt gesloten!!