Heroverweging verdubbeling Hoofdweg

Afgelopen dinsdag werd in de raad het voorstel tot heroverweging van de verdubbeling van de Hoofdweg behandeld. De verbindingsweg tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel heeft, voornamelijk in de spits en bij calamiteiten op de A20, moeite om het verkeer goed en vlotjes te laten doorstromen. Rotterdam heeft bij de aanleg van de wijk Nesselande een convenant gesloten met de gemeente (toen nog alleen Nieuwerkerk aan den IJssel) om de capaciteit voor de Hoofdweg te vergroten voor de komende jaren. Er is ook afgesproken dat de gemeente Rotterdam de kosten van de capaciteitsvergroting (nu geschat op 3.9 miljoen euro) voor haar rekening neemt.

De raad heeft eerder besloten om, zoals dat in Capelle wel is gebeurd, het profiel van de weg te wijzigen naar een 2x2-baansweg. De VVD heeft daar in het verleden ook voorgestemd, een oplossing die de gewenste capaciteitsvergroting tot ver na 2025 zou garanderen.
Omwonenden en gevestigde bedrijven hebben zich altijd verzet tegen deze verdubbeling en mede daardoor is tot op heden nog niet tot uitvoering overgegaan.
Direct na de verkiezingen is bij de onderhandelingen tussen de huidige coalitiepartijen (VVD, D66, SP, NEZ) de heroverweging weer op tafel gekomen. In het coalitie-akkoord zien we als VVD veel terug uit ons eigen verkiezingsprogramma en daar zijn wij erg content mee. Met drie partners is er ook één en ander uit te wisselen aan punten en dit dossier is daar één van. Hierin komen we dus ook tegemoet aan onze coalitiepartners.

Zoals gezegd in de raad:
"Het is niet makkelijk geweest, ook vanwege de diverse standpunten en beweegredenen, zelfs binnen onze fractie, maar het is gelukt; wij hebben ons de afgelopen maanden laten overtuigen dat een duurzame en kosten-efficiente capaciteitsverruiming ook mogelijk is door het nu voorliggende voorstel."

Nu we toch voor een 2x1 profiel gaan met bypassen voor de rotonde bij de Laan van Avant Garde, willen we dat natuurlijk wel zo verkeersveilig mogelijk, ook voor fietsers en voetgangers, met een situatie van op- en afritten die werkbaar is voor de omwonenden en bedrijven, én met behoud van een groen en dorps karakter van de entree van Nieuwerkerk aan den IJssel."

De VVD wil graag geloven dat een verbeterde ontsluiting uit Nesselande naar de N219 (richting Zevenhuizen) en de zo gewenste verbreding van de A20 positieve effecten gaan hebben op de drukte op de Hoofdweg, maar voor de toekomst zien we graag dat bij het nieuwe profiel een uitbreiding naar 2x2 rijstroken tot de mogelijkheden blijft behoren. Dit om die extra kosten, die dan voor de gemeente zelf zijn, te beperken.

Tijdens de raad is er ingesproken door een ondernemer en de belangenvereniging. Met die input en die van de verschillende fracties kan het voorstel hier en daar worden aangepast, zo gaf de wethouder aan.
In het debat was duidelijk dat alle partijen redelijk op één lijn zitten, maar willen de oppositiepartijen het liefst de procedure nog wat oprekken om daarmee meer ruimte te bieden om input te verwerken. De VVD en andere coalitie-partijen zien dit juist anders.
Omdat dit dossier nu al jaren loopt is het wel zaak op daadkrachtig te blijven als raad. Rotterdam volgt de ontwikkelingen kritisch, want die willen nu echt snel resultaat, en hebben nog de mogelijkheid om een hogere overheid te laten beslissen. Eind maart is het dus van essentieel belang om het voorstel inclusief ontwerpschets (noodzakelijk als startpunt naar een ontwerp-bestemmingsplan) vast te stellen en zo 'in the lead' te blijven als gemeente. Details en input voor het definitieve ontwerp van de Hoofdweg kunnen dan worden ingevuld zoals wij en onze inwoners dat zelf willen.