Jaaroverzicht 2015

Het jaar 2015 was voor VVD Zuidplas een goed jaar. We hebben enkele belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd, de financiën komen meer en meer op orde en ook in het lastige dossier van de decentralisaties zijn belangrijke stappen gezet. Een overzicht per kwartaal:

1e kwartaal 2015

Traditiegetrouw hebben we het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarsborrel. Deze keer was deze uitstekend verzorgde borrel in Het Smaakhuis in Moordrecht. 

Het jaar 2015 staat in het teken van de decentralisaties: zorgtaken werden per 1 januari overgeheveld naar de gemeenten. Dit levert in het 1e kwartaal gelijk al een stevige opgave op voor de gemeente. Het wordt, als verwacht, duidelijk dat dit een zeer belangrijk en intensief dossier wordt de komende jaren.  

In februari 2015 werd afscheid genomen van John Ooms als raadslid. Later zou hij tijdelijk terugkeren ter vervanging van Annika van Gerwen tijdens haar zwangerschapsverlof. 
Ter vervanging van John Ooms werd Nick Rockx op 17 februari als raadslid beëdigd. 

Op initiatief van de VVD is op 17 februari ook besloten om al in 2015 te beginnen met de reconstructie van de Dorpsstraat in Zevenhuizen. De helft van de Dorpsstraat is inmiddels gerealiseerd en ziet er uitstekend uit. 

Maart stond in het teken van de provinciale verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Met 10 zetels bleef de VVD de grootste fractie in de provincie Zuid-Holland. Bij de waterschapsverkiezingen voor het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard werd de VVD ook (gedeeld) de grootste partij met 4 zetels. Helaas leverde dit voor John van Eijck geen zetel op, hij stond als kandidaat voor VVD Zuidplas op plek 11 op de lijst. 

In de laatste raadsvergadering van dit kwartaal kwam de permanente bewoning van recreatiewoningen weer op de politieke agenda. De VVD Zuidplas is blij dat het bestaande handhavingsbeleid voortgezet wordt. Uit juridisch onderzoek blijkt dat er geen ander beleid mogelijk is en dat de peildatum kon niet verschoven worden. Onze coalitiepartners hebben een beroep op ons gedaan om het ‘beleid schrijnende gevallen’ ruimhartiger toe te passen, waardoor alle betrokkenen in redelijkheid de mogelijkheid en tijd krijgen om een oplossing te zoeken. Hiertoe is een motie opgesteld, die met krappe meerderheid is aangenomen. Om de mensen die in (financiële) problemen tegemoet te komen wordt het eerder vastgestelde maatwerkbeleid ruimhartiger toegepast. Aan de duur van dit maatwerk is een maximale termijn van 5 jaar gekoppeld. Voor de VVD Zuidplas is en blijft het helder. Permanente bewoning van recreatiewoningen is niet toegestaan en dit dient te worden beëindigd. Met de aangenomen motie is de beëindiging van illegale bewoning in elk geval gewaarborgd.

2e kwartaal 2015

In april worden de bestemmingsplannen voor de Burgemeester Klinkhamerweg  en de Schoolstraat in Zevenhuizen vastgesteld. Hiermee worden betaalbare woningen gerealiseerd, waar veel vraag naar is (in heel Zuidplas).

In de vorige raadsperiode is er bezuinigd op het beheer van de buitenruimte. De VVD heeft in mei samen met D66, SP en NEZ met succes twee amendementen ingediend om jaarlijks €305.000 extra vrij te maken voor de buitenruimte. Hiermee wordt vanaf 2016 het beheer van de buitenruimte binnen de dorpskernen weer op een hoger niveau gebracht.

3e kwartaal 2015

Bij de behandeling van de Perspectievennota heeft de VVD Zuidplas middels een motie opgeroepen de nieuwe Omgevingswet goed en tijdig te implementeren en te onderzoeken welke (innovatieve) kansen deze nieuwe wet kan bieden. 

In augustus kwam er helaas bericht van de directie van de Koornmolen in Zevenhuizen; het les- en doelgroepzwemmen zal per 1 januari 2016 worden beëindigd. De VVD fractie heeft zich tot het laatst ingezet tot behoud van doelgroepzwemmen in alle dorpen. Helaas heeft dit in Zevenhuizen niet tot het gewenste effect geleid, maar voor Moordrecht en Nieuwerkerk blijft de VVD zoeken naar mogelijkheden deze baden zo goed en efficiënt mogelijk in exploitatie te houden.  

Er is gestart met het bouwen van woningen in het Koningskwartier in Zevenhuizen. De wijk Zevenrozenhof in Zevenhuizen is in 2015 opgeleverd. Ook in Moerkapelle zijn de eerste woningen van de Jonge Veenen in december opgeleverd. De tweede fase is inmiddels in de verkoop gegaan. In Moordrecht komt de Brinckhorst van de grond (het bestemmingsplan is vastgesteld) en ook in Nieuwerkerk gaat er gebouwd worden in de wijk Esse Zoom Laag. 

Op maandag 24 augustus gingen de deuren open van de nieuwe Brede School in Moordrecht. De VVD heeft dit proces altijd positief kritisch gevolgd en tot op het laatste moment is er aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en de inrichting van het schoolplein.

In de raadsvergadering van 1 september zijn we akkoord gegaan met de gemeenschappelijke regeling ‘De Nieuwe Regio’. Deze omvorming van het ISMH is een netwerkorganisatie, die zich primair richt op een gezamenlijke belangenbehartiging en lobby voor de samenwerkende gemeente uit de regio. Mede door de vertegenwoordiging van de VVD fractie in de klankbordgroep is dit proces nauwkeurig gevolgd en waar nodig bijgestuurd.    

Op 1 september is er een motie aangenomen om, vooruitlopend op een eventuele verzoek van het COA, te verkennen welke bijdrage de gemeente Zuidplas zou kunnen leveren aan de opvang van vluchtelingen. De VVD Zuidplas stemde als enige tegen deze motie. Natuurlijk neemt ook de gemeente Zuidplas haar verantwoordelijkheid, maar het gaat ons te ver om vooruitlopend op een concrete vraag alvast de deur wagenwijd open te zetten.

Met de crisisopvang in Sporthal De Kleine Vink heeft de gemeente aangetoond haar verantwoordelijkheid daadwerkelijk te nemen. Voor de wijze waarop dit is verlopen verdienen het college(onze burgemeester Gert Jan Kats voorop), de gemeentelijke organisatie, maar zeker ook de inwoners van Zuidplas een compliment. 

De VVD Zuidplas blijft de ontwikkelingen rondom de vluchtelingencrisis nauwlettend volgen. Voor de opvang zijn nu eenmaal oplossingen nodig en daarover denken wij nadrukkelijk mee. Maar wij waken er ook voor dat een groeiende instroom van zgn. statushouders  (asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsvergunning) een te grote verstoring tot gevolg hebben voor onze eigen (betaalbare) woningvoorraad. 

4e kwartaal 2015

In het 4e kwartaal heeft het nieuwe subsidiebeleid meer gestalte gekregen. De VVD kan zich goed vinden in de lijn die het college heeft ingezet, namelijk een transparant en geharmoniseerd subsidiebeleid, waarbij het subsidiëren van activiteiten centraal staat. Transparant door het inzichtelijk maken van indirecte subsidies en harmoniseren van de voorwaarden waaronder subsidie zal worden verleend.

Op 10 oktober werd, op initiatief van de VVD fractie, wederom de regenboogvlag gehesen voor coming out day (op zondag 11 oktober). Hiermee ondersteunen we de mensen die er moeite mee hebben uit te komen voor hun geaardheid. Helaas blijkt nog niet de gehele samenleving zo tolerant te zijn op dit onderwerp en moeten we hier dus aandacht voor blijven vragen.   

In de Algemene Ledenvergadering van november is afscheid genomen van een drietal bestuursleden: Ilona Joustra, John van Eijck en Paul Solleveld. Laatstgenoemde moest zijn functie opgeven omdat zijn werkgever de accountant van gemeente Zuidplas werd. Leendert Karreman neemt de taak van linking pin tussen de fractie en het bestuur over van Paul. Op 24 november is Leendert ook door de gemeenteraad benoemd als fractie-adviseur van de VVD-fractie, waardoor hij ook in programmacommissies kan worden ingezet.  

Bij de begrotingsbehandeling op 3 november heeft de VVD het college middels een aangenomen motie onder meer opgeroepen om zich, vanuit een faciliterende rol, sterk te maken voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Zuidplas. Hiermee willen we particulieren en ondernemers in Zuidplas maximaal ondersteunen bij de maar voortgaande ontwikkelingen van de digitale snelweg. 

In deze begrotingsvergadering kwam ook het grootste succes van de VVD in 2015 aan de orde: de verlaging van de OZB en de afvalstoffen- en rioolheffing voor het komend jaar. Ook wordt er een bedrag aan de inwoners teruggegeven. 

Verder vermeldingswaardig: de VVD heeft zich onmiddellijk na de verkiezingen sterk gemaakt voor de vrije openstelling van winkels in Zuidplas. Uit onderzoek bleek onlangs dat dit niet alleen tot een verschuiving van omzet heeft geleid, maar ook tot een omzetstijging bij de ondernemers die hebben besloten om op zondag open te gaan.  

De VVD Zuidplas maakt zich sterk voor een solide en gezond financieel beleid. Met lagere lasten voor u en een kritische blik op de overheidsfinanciën. Wat de overheid niet uitgeeft, hoeft u namelijk ook niet te betalen!

Wij danken u voor uw steun in het afgelopen jaar en gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar in. 

De VVD Zuidplas wenst u alle goeds in 2016!

Ferry van Wijnen (fractievoorzitter VVD Zuidplas)

Kors van der Wolff (bestuursvoorzitter VVD Zuidplas)